LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ROB OOST PROJECTINRICHTING B.V. GEVESTIGD AAN DE STAPEL 3 TE MENALDUM

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer, nader te noemen, Rob Oost Projectinrichting B.V. te Menaldum;
b. De afnemer: de koper/opdrachtgever, aanbesteder of eenieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de ondernemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht;
c. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
d. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
e. Aflevering: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen en/of half gerede producten;
f. Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen goederen en/of het werk.

ARTIKEL 2 DE GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties en prestaties zowel wat betreft het ambacht als de detailhandel, verricht door Rob Oost Projectinrichting B.V. te Menaldum, mits duidelijk bekend gemaakt voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Aan geen ander staat het vrij van deze voorwaarden gebruik te maken.

ARTIKEL 3 DE OFFERTE
1. Alle offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 18 dagen te rekenen vanaf de datum van offerte; zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de ondernemer te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle vloeren bestaande uit banen of stoken, worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van de ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. Tenzij anders uit de offerte blijkt, is niet in de offerte begrepen: elektriciens-, metsel-, stukadoors- en schilderwerk, takel- en hijswerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van ondervloeren, het reinigen met water en zeep en in de was zetten van vloeren.
3. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stelen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST
1. DE AANBETALING
a. De ondernemer is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom.
b. In het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag te allen tijde een aanbetaling gevraagd worden.
2. PRIJSWIJZIGINGEN
a. Indien na het sluiten van de overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
b. Prijsverhogingen na de hierboven genoemde periode van drie maanden zijn voor risico van de afnemer. In dat geval heeft de afnemer de mogelijkheid om hetzij te annuleren als bedoeld in artikel 9, hetzij zich akkoord te verklaren met de hogere prijs. Prijsverlaging na de bovengenoemde periode van drie maanden zullen op verzoek van de afnemer worden doorberekend.
c. Het bepaalde onder lid 2 sub b van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroommodellen, kortingen, acties, aanbiedingen, e.d.
3. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De ondernemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente kosten volledig zijn betaald.
4. ZEKERHEIDSTELLING BIJ ZAKELIJKE AFNEMERS
Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is de ondernemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen.
5. SCHADEVERGOEDING BIJ ZAKELIJKE AFNEMERS
De ondernemer is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD
1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is vast tenzij een vermoedelijke levertijd is overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt de ondernemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de ondernemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vast overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
4. a. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vast overeengekomen levertijd is de ondernemer bij een
overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd;
5. b. Bij een overeenkomst met consumenten is de ondernemer ter zake slechts gehouden die schade te vergoeden die in
een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.

ARTIKEL 6 DE OP/AFLEVERING
1. Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
– ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
– in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
2.
a. De ondernemer stelt de consument ervan op de hoogte dat deze hem kennis
moet geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen;
b. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de consument zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening;
c. Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.
3. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 7 HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING
1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt.
2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

ARTIKEL 8 DE BETALING
1. KOOP EN VERKOOP
a. Elke koopovereenkomst, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: betaling netto contant bij aflevering, tenzij anders overeengekomen;
b. De ondernemer die een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur;
c. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. Wanneer de factuur na 14 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag;
d. Onverminderd het bepaalde in lid c stuurt de ondernemer aan de consument na het verstrijken van de betalingsdatum een betalingsherinnering, waarin hij deze op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen te betalen;
e. De ondernemer is na verloop in lid c bedoelde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten in z’n geheel voor de afnemer.

2. AANNEMNING VAN WERK
Tenzij schriftelijk anders is overééngekomen, geldt bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft als betalingsconditie:
– bij het geven van de opdracht, doch uiterlijk 72 uur voor aanvang werkzaamheden 60% van de overééngekomen
som;
– onmiddellijk na de oplevering het resterende deel, 40% van de overééngekomen som;
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in lid 1 bepaalde dienovereenkomstig.

3. OPSCHORTEN BETALINGSVERPLICHTING
De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

ARTIKEL 9 DE ANNULERING
1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld, dat de op- of aflevering – of een deel ervan indien het een deelbetaling betreft – kan plaatsvinden.
2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

ARTIKEL 10 EXTRA KOSTEN, MEERWERK EN/OF MINDER WERK
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties, die in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door de ondernemer worden achtergelaten.

ARTIKEL 11 DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT
1. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
2. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd, zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht – behoudens in geval van overmacht – de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de ondernemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden.
3. In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
4. Bij overmacht heeft de wederpartij van degene die zich op overmacht beroept het recht de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 12 DE GARANTIE
1. Voor de geleverde artikelen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt door de ondernemer geen garantie verstrekt, ook niet op geleverde diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
2. Buiten de garantie gevallen:
– Kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
– Beschadigingen die het gevolg zijn van werkzaamheden niet door of vanwege de ondernemer aan het geleverde zijn uitgevoerd;
– Alsmede door of namens de afnemer aangeleverde materialen.
3. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen, indien en voor zover de klacht verband houdt met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg.

ARTIKEL 13 KLACHTEN
1. Onder klachten wordt verstaan alle gerieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de ondernemer slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen acht dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van acht dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de gerieven en geconstateerde gebreken.
2. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.
3. Wanneer een afnemer tegen het advies van de ondernemer in bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten.
4. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt:
a. Indien deze te wijten zijn aan onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en de ondernemer deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. De ondernemer is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt;
b. Indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn. De ondernemer is niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren;
c. Indien de vloerbedekking met water en/of zeep is gereinigd, voordat de kit volledig opgedroogd is.

ARTIKEL 14 VOORRIJKOSTEN
De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

ARTIKEL 15 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de gewone rechter, zulks ter keuze van de partij die een rechtsprocedure inleidt. Deze keuze is ook bepalend voor een eventuele reconventionele vordering.

MENALDUM, DECEMBER 2001