Privacy Statement

Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soorten persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
• Het verwerken van je persoonsgegevens beperken tot enkel gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
• Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens.
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
• Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemene zin, vragen hebt hierover of contact met ons wilt opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Gegevens die we verzamelen
We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn voor een juiste afhandeling van je aankoop, bestelling, garantie en (service)vragen. Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost verwerkt je persoonlijke gegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)

Waarom heeft Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost je persoonsgegevens nodig?
• Het afhandelen van je aankoop en de facturatie ervan.
• Om goederen bij je af te leveren en je te informeren over de status van je order.
• Om je service te kunnen verlenen.
• Om garantieafspraken na te kunnen komen.
• Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Verstrekking aan derden
Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bezorging, onderhoudsmiddelen, garantie, serviceverlening) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost neemt de bescherming van je gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@perfectepvcvloeren.nl.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoeken van onze website door de browser opgeslagen wordt op je computer. Cookies worden geplaatst om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Tevens kunnen er cookies geplaatst worden door bij ons aangesloten partijen voor het tracken van salesgegevens. Deze gegevens kunnen worden ingezet om je relevante producten of pagina’s te tonen, in advertenties of op sociale media.
Je kunt je browser zodanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat je een melding ontvangt wanneer er een cookie geplaatst wordt. Let er bij het uitschakelen van cookies op dat de website van Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost of onderdelen ervan niet zullen functioneren.
Om onze website te blijven verbeteren, wordt het surfgedrag van onze websitebezoekers bijgehouden via Google Analytics.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Perfecte PVC Vloeren van Rob Oost
Hearewei 28
9035 EN Dronrijp
info@perfectepvcvloeren.nl